1st   -Ben Fiorello  (Dull Hook)           17. 25lb Bass 35"

2nd - Joe Buono    (on the rocks)       16.30 lb Bass 34"

3rd - Sam Forenza(Double Minnow) 15.80 lb Bass 34"

Striped Bass Calcutta winner

Ben Fiorello (Dull Hook)          17.25lb Striped Bass

Blue Fish Calcutta

Frank Wagenhoffer ( Fin Chaser) 15.80 lb Blue Fish

                             

                                    

  Spring Striped Bass Tournament

2018

2017

2019